Total Visit:

Since 2 October 2019

2019 ASEAN Agricultural Attaché Roundtable

2019 ASEAN Agricultural Attaché Roun

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมประชุม “2019 ASEAN Agricultural Attaché Roundtable” จัดโดยสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา – อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council: USABC) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยมี
สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามเป็นประธาน และมีทูตเกษตรจากประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย พร้อมทั้งบริษัทสหรัฐฯ ได้แก่ บริษัท Corteva Agriscience บริษัท Elanco Animal Health บริษัท IMSG บริษัท John Deere บริษัท Mead Johnson บริษัท PepsiCo และ บริษัท Yum! Brands, Inc. เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว

วัตถุประสงค์การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระชับเครือข่ายสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความเห็นด้านสถานการณ์การค้าและการเกษตรของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเปิดรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลของบริษัทเอกชนสหรัฐฯ ที่ทำการลงทุนและ/หรือมีธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียน

โดยสำนักงานฯ มีความเห็น 3 ประการ ดังนี้
(1) USABC ซึ่งเป็นภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 41 (The 41st ASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry: AMAF) ระหว่างวันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไน เป็นอย่างยิ่ง โดยเห็นว่าเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนของสหรัฐฯ จะได้เจรจาหารือกับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของแต่ละประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศในกลุ่มอาเซียน สำนักงานฯ เห็นว่า สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อภาคเกษตรและธุรกิจของสหรัฐฯ เป็นอันมาก สหรัฐฯ จึงต้องแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเกษตรและอาหารของตนเพื่อเป็นการทดแทน ฝ่ายไทยควรมีการเตรียมการหารือกับภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องที่ประสงค์ดำเนินธุรกิจกับสหรัฐฯ เพื่อใช้ช่องทางนี้ในการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจ รวมถึงพิจารณาข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่จะเป็นประโยชน์กับฝ่ายไทย ที่ควรนำเสนอระหว่างการเจรจาทวิภาคีที่ USABC จะขอหารือกับรัฐมนตรีอาเซียนแต่ละประเทศรวมถึงไทยด้วย

(2) USABC ให้ความสนใจกับความตกลงเขตเศรษฐกิจเสรีทางการค้าของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ The Regiona; Comprehensive Economic Partnership (RCEP) และ The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans – Pacific Partnership (CPTPP) เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการค้าของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งสหรัฐฯ ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ในความตกลงทั้ง 2 ฉบับ ในขณะที่ ประเทศคู่เจรจาหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ มีสินค้าเกษตรประเภทเดียวกับสหรัฐฯ เช่น สินค้าเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม ผักผลไม้สด ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้มีความได้เปรียบด้านการค้าเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ

(3) ในช่วงการเจรจาทวิภาคีระหว่าง USABC และรัฐมนตรีอาเซียน ในระหว่างการประชุม AMAF ฝ่ายไทยควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามและความสำเร็จของไทยในด้านการแก้ไขปัญหาแรงงาน การค้ามนุษย์ การทำประมงผิดที่กฎหมาย (IUU Fishing) รวมถึงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การทำการเกษตรและการทำการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งสหรัฐฯ โดยเฉพาะภาคธุรกิจและผู้บริโภคให้ความสำคัญในลำดับสูง จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรและอาหารของไทย รวมถึงประเทศไทยในภาพรวม

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org