2019 Foreign Agricultural Attaché Tour

Total Visit:

Since 1 October 2019

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการเกษตรของมลรัฐ Tennessee และ Kentucky ระหว่างวันที่ 15 -21 กันยายน 2562 ร่วมกับทูตเกษตรจากประเทศต่างๆ อีกจำนวน 26 คนจาก 23 ประเทศ (รวมทั้งไทย) โดยการเกษตรที่สำคัญของมลรัฐทั้งสอง ได้แก่ การปลูกฝ้าย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยาสูบ นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรมผลิตวิสกี้ซึ่งใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบหลัก การทำไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เนื้อแข็งแปรรูปจากป่าที่ปลูกขึ้น รวมถึงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ มลรัฐทั้ง 2 ให้ความสำคัญกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรเป็นอันมาก โดยเกษตรกรทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคเอกชนด้านการเกษตรที่ไม่หวังผลกำไร การศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์เช่น สุกร เน้นการพัฒนาสายพันธุ์ระดับยีนส์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ใช้อาหารสัตว์น้อยลง และต้านทานโรค จากการที่สหรัฐอเมริกาอนุญาตให้มีการปลูกกัญชงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ CBD (Cannabidiol) จึงมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาจนได้สายพันธุ์ที่มีปริมาณ Tetrahydrocannabinol (THC) ตามที่รัฐบาลสหรัฐฯ กำหนด คือไม่เกิน 0.3 % และมีการนำไปผลิตสินค้า CBD หลายรูปแบบเพื่อการแพทย์และสันทนาการ นอกจากนี้ ยังได้ศึกษาดูงานความก้าวหน้าด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีนรักษาโรคระบาดร้ายแรง เช่น อีโบลา โดยใช้การตัดต่อยีนส์ที่ต้านทานโรคและนำไปใส่ในต้นอ่อนใบยาสูบเพื่อสกัดวัคซีนแทนการดำเนินการในสัตว์ ซึ่งการใช้พืชจะใช้เวลาสั้น เนื่องจากพืชเจริญเติบโตรวดเร็ว จึงสามารถผลิตวัคซีนได้เป็นปริมาณมากในระยะเวลาอันสั้น ทำให้สามารถระงับการระบาดขั้นวิกฤตของโรคไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาได้ทันท่วงที

Photo credit: Alltech Staff

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org