Total Visit:

Since 27 November 2019

ร่วมฟังการประชุมโต๊ะกลม International SPS Negotiation ครั้งที่ 3

IICA 3rd meeting_191126_0003
IICA 3rd meeting_191126_0001
IICA 3rd meeting_191126_0004
IICA 3rd meeting_191126_0002

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2562

นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมฟังการประชุมโต๊ะกลม International SPS Negotiation ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นโดยสถานบัน Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) และมีผู้แทนจากสถานทูตต่างๆ ในวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมจาก 13 ประเทศ ได้แก่  ญี่ปุ่น เกาหลี  บังคลาเทศ แคนาดา  เม็กซิโก เอกวาดอร์ ปารากวัย สหภาพยุโรป ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สเปน เนเธอร์แลนด์ และไทย โดยมีเนื้อหาของการประชุม ดังนี้

          1) U.S. trade policies on SPS issues and U.S. bilateral initiatives such as USMCA.

นาย Gregg Doud ตำแหน่ง USTR Chief Agricultural Negotiator หน่วยงาน Office of the U.S. Trade Representative ในฐานะวิทยากรให้ความเห็นว่าสหรัฐฯ จะมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีกับการเกษตร อาทิ Bio-technology และ gene technology เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาหารให้กับประชาชนทั่วโลกและเป็นการนำการเกษตรอแบบยั่งยืน และเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคได้ว่า เทคโนโลยีที่ใช้การผลิตอาหารมีความปลอดภัยและอาหารที่ได้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค โดยอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ เช่น Maximum Residue Limits (MRLs) ของ Codex ที่ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาจัดทำ

         2) Overview of the U.S. trade priorities in the work of Codex

Ms. Julie Callahan ตำแหน่ง Deputy Assistant USTR เห็นว่า 4 ประเด็นหลักที่สหรัฐฯ ให้ความสำคัญในการทำงานกับ Codex คือ 1. ประเทศผู้ใช้สามารถปฏิบัติตาม Codex ได้จริงโดยไม่มีการสร้างภาระเพิ่ม และผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจในการบริโภคโดยปราศจากการชักจูงหรือการปกป้องด้วยเหตุผลอื่นที่ขาดหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สนับสนุน 2. เรื่องอาหารปลอมซึ่งกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 3. การสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการทำงานเรื่องการกำหนดค่ามาตรฐาน 4. อ้างอิงทุกอย่างตามหลักวิทยาศาสตร์

        3) US priorities in the WTO

Ms. Julia Doherty, Deputy Assistant USTR ได้บรรรยายว่า ในเวที WTO สหรัฐฯ ให้ความสนใจในประเด็นค่า MRL จากสารกำจัดศัตรูพืชและโรคสัตว์มากที่สุด โดยการกำหนดค่า MRL จะต้องเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ส่วนมาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรคสัตว์จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้า สหรัฐฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพ (Biotechnology) เช่น การปรับแต่งยีน (Gene editing) ในพืชและสัตว์ ซึ่งสามารถจัดการปัญหาด้านโรค รวมถึงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และยังก่อให้เกิดการทำการเกษตรแบบยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับความเสี่ยงผ่านการสื่อสาร (Risk communication) อย่างถูกต้อง สหรัฐฯ ยังมุ่งเน้นการผลิตอาหารที่มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลง  (More food, less land)

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org