พันธกิจ (Mission)

สำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศทั้ง 7 แห่ง มีภารกิจรับผิดชอบในด้านต่างๆที่สำคัญ ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ดังนี้
All 7 Offices of Agricultural Affairs have mission as stated in The Ministry Act on Permanent secretary office operation dated on 9 October 2002 (B.C. 2545) as below;


• ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานตามนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• Study, analyse and plan for international agricultural policy.

• ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามนโยบาย มาตรการ และภาวะความเคลื่อนไหวทางการเกษตรในต่างประเทศ
• Study, analyse and follow up agricultural measures and circumstances in area that look after.

• เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางด้านมาตรการที่มิใช่ภาษีของสินค้าเกษตร รวมทั้งร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรระหว่างประเทศ
• Be Ministry of Agriculture and Cooperatives representative in negotiation, to resolve problems of non-tariff barriers on agriculture, cooperation and assistance in agricultural area. 

• เป็นผู้แทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเจรจาในองค์กรระหว่างประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ตามที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• Be Ministry of Agriculture and Cooperatives representative in international organizations conference or bilateral meeting as assigned by the ministry.

• เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล องค์กรต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเกษตรของไทย
• Strengthening relationships between government, countries and international organization. Disseminate information on agriculture in Thailand.

• ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
• Work together with or support other relevance agencies or as assigned.

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543