การประชุมทีมประเทศไทย (แคนาดา)

S__14802981

การประชุมทีมประเทศไทย (แคนาดา)

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เข้าร่วมประชุมทีมประเทศไทย (แคนาดา) ณ ห้องประชุมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ 12 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์และนครโทรอนโต สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโทรอนโต สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหรัฐอเมริกา และกลุ่มปฏิบัติการข่าว


โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานไทยจากแคนาดาและหน่วยงานไทยในสหรัฐฯ ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศแคนาดา โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ได้มอบหมายเพื่อขับเคลื่อนงานใน 3 ด้านหลัก คือ 
1. ภาครัฐต่อภาครัฐ (Government to Government) เพื่อให้มีการทำงานที่สอดประสานกันเชิงการเมืองระหว่างภาครัฐไทยกับภาครัฐของแคนาดา
2. ภาคธุรกิจต่อภาคธุรกิจ (Business to Business) เพื่อเร่งให้ภาคธุรกิจมีการค้าที่เพิ่มขึ้นโดยมีภาครัฐเป็นผู้เอื้ออำนวยความสะดวกให้
3. ภาคประชาชนต่อภาคประชาชน (People to People) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศให้มีความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ผ่านการจัดงานต่างๆ อาทิ งานเทศกาลไทยในต่างแดน ณ ประเทศแคนาดา

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org