การะประชุมทางไกล (Web Conference) ครั้งที่ 1-2561

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานและได้รับมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- เน้นย้ำให้ รายงานโอกาส ปัญหา และอุปสรรค ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศให้กระทรวงฯ ทราบ
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยเพื่อการจำหน่าย โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต
- ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเพื่อเร่งการจำหน่ายสินค้าเกษตร
- ช่วยทำหน้าที่เป็นโฆษกของกระทรวงเกษตรฯ ในต่างประเทศ

โดยสินค้าหลักซึ่งขณะนี้ รมว.กษ. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายคือ ยางพารา โดยขอให้ทูตเกษตรทุกประเทศช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC