การะประชุมทางไกล (Web Conference) ครั้งที่ 1-2561

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) เป็นประธานและได้รับมอบนโยบายด้านการเกษตรต่างประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- เน้นย้ำให้ รายงานโอกาส ปัญหา และอุปสรรค ในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทยในต่างประเทศให้กระทรวงฯ ทราบ
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าเกษตรของไทยเพื่อการจำหน่าย โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต
- ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศเพื่อเร่งการจำหน่ายสินค้าเกษตร
- ช่วยทำหน้าที่เป็นโฆษกของกระทรวงเกษตรฯ ในต่างประเทศ

โดยสินค้าหลักซึ่งขณะนี้ รมว.กษ. ต้องการให้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายคือ ยางพารา โดยขอให้ทูตเกษตรทุกประเทศช่วยหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าว