แมลงที่รับประทานเป็นอาหารได้ (Edible Insects) และโอกาสในตลาดสหรัฐฯ

Total Visit:

Since 9 October 2019

แมลงที่รับประทานเป็นอาหารได้ (Edible insects) กำลังได้รับความนิยม (entomophagy) ในหลายภูมิภาคของแอฟริกา เอเชียและอเมริกา ด้วยคุณประโยชน์ในแง่โภชนาการแล้ว แมลงเป็นแหล่งโปรตีน ไขมัน วิตามิน และแคลอรี่สูงเทียบได้กับเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ และในแง่เศรษฐกิจสร้างรายได้ดี เนื่องจากเลี้ยงง่าย ใช้พื้นที่น้อย ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ซับซ้อน เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับเกษตรกรผู้สนใจ

ปัจจุบันทั่วโลกมีการนำแมลงมาบริโภคกว่า 2,000 ชนิด แมลงที่นิยมนำมาบริโภคมากที่สุดคือ ด้วง (Beetles) คิดเป็นร้อยละ 31 หนอนผีเสื้อ (Caterpillars) คิดเป็นร้อยละ 18 ผึ้งตัวต่อและมด (Bees, Wasps, and Ants) คิดเป็นร้อยละ 14 ตั๊กแตนและจิ้งหรีด (grasshoppers, locusts, and crickets) คิดเป็นร้อยละ 13 เปอร์เซ็นต์ และแมลงอื่น ๆ อีกประมาณร้อยละ 23 ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงในตลาดสหรัฐฯ มีหลายรูปแบบ อาทิ เบอร์เกอร์แมลง แมลงอบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จำหน่ายตามร้านขายปลีกทั่วไป ในส่วนร้านอาหาร พบว่ามีการนำเข้าอาหารที่มีแมลงเป็นส่วนประกอบมาใส่ในเมนูอาหารเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองรับประทาน

อย่างไรก็ตามแม้ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ส่วนมากจะเป็นผู้มีการศึกษาสูงมีความรู้ความเข้าใจในคุณภาพ และคุณประโยชน์จากแมลง แต่ภาพลักษณ์ของแมลงยังเป็นอุปสรรคสำคัญในตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ ไม่คุ้นเคยกับการรับประทานแมลง และคิดว่าแมลงเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด อาหารที่มีส่วนประกอบแมลงจึงถือเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องใช้เวลาในการแนะนำให้ผู้บริโภคเพื่อทำความคุ้นเคย ส่งผลให้การขยายตัวของสินค้าแมลงยังคงอยู่ในบางกลุ่ม เช่นผู้บริโภคชาวเอเชีย และแอฟริกา

ข้อสังเกตุ แมลงที่รับประทานเป็นอาหารได้ (Edible Inspects) เป็นสินค้าอยู่ในระดับที่มีศักยภาพ เพราะนอกจากจะนำมาบริโภคเป็นอาหารสำหรับมนุษย์ (Human Food) แล้วยังสามารถนำมาเป็นอาหารสัตว์ (Animal Feed) ได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันก็มีโรงงานผลิตอาหารระดับโลกนำแมลงมาผลิตเพื่อนำไปใช้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ภาครัฐจึงอาจส่งเสริมและแนะนำอุตสาหกรรมการเลี้ยงแมลงให้กับเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ เนื่องจากการเลี้ยงแมลงสามารถทำได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย และไม่ต้องการน้ำเหมือนการปลูกข้าวหรือสินค้าเกษตรอื่น ๆ

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC