ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ประจำปี 2562

สถานะ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ลำดับ

การจัดซื้อจัดจ้าง

1

2

3

4

5

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

2 ม.ค. 2562

McAfee

3 ม.ค. 2562

Staples

7 ม.ค. 2562

Ready Refresh

6 ก.พ. 2562

Ready Refresh

1 มี.ค. 2562

นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล

7

6

8

9

5 มี.ค. 2562

David's II Car

13 มี.ค. 2562

Ped Service

Dell

1 เม.ย. 2562

9 เม.ย. 2562

Staples

10

11

9 เม.ย. 2562

10 เม.ย. 2562

Ready Refresh

David's II Car

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543