ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

ประจำปี 2562

สถานะ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562

ลำดับ

การจัดซื้อจัดจ้าง

1

2

3

4

5

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่คัดเลือก

2 ม.ค. 2562

McAfee

3 ม.ค. 2562

Staples

7 ม.ค. 2562

Ready Refresh

6 ก.พ. 2562

Ready Refresh

1 มี.ค. 2562

นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล

7

6

8

9

5 มี.ค. 2562

David's II Car

13 มี.ค. 2562

Ped Service

Dell

1 เม.ย. 2562

9 เม.ย. 2562

Staples

10

11

12

9 เม.ย. 2562

10 เม.ย. 2562

25 มิ.ย. 2562

Ready Refresh

David's II Car

นายนภสิทธุ์ วีระอาชากุล

13

26 มิ.ย. 2562

Ready Refresh

14

18 ก.ค. 2562

JTF

15

25 ก.ค. 2562

16

25 ก.ค. 2562

Ready Refresh

นางสาวนรี เกตุสิงห์

17

13 ส.ค. 2562

Staples

18

19 ส.ค. 2562

19

23 ส.ค. 2562

20

10 ก.ย. 2562

Wix

Lindsay Lexus of Alexandria

JTF

21

23 ก.ย. 2562

Staples

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC