รายงาน (Report)

2549

 • Report - Opportunities and Requirements to Export Thai Food and Agricultural Products to the U.S.

 • โครงการศึกษากฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารรายพิกัดสินค้าของสหรัฐอเมริกา

 • รายงาน กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางในส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่สหรัฐอเมริกา

2550

 • รายงาน กฎระเบียบ และมาตรฐานการส่งออกผลไม้สดไทยด้วยวิธีการฉายรังสีสู่ สหรัฐอเมริกา และแนวทางการส่งเสริมการส่งออกผลไม้สดไทยสู่สหรัฐอเมริกา

 • รายงาน การศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าอาหารฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

2552

 • Report - Thai Fruit Marketing Survey Data and Analysis

 • รายงานการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในทวีปอเมริกาเหนือ(สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

2553

 • รายงาน การศึกษาการตลาดกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)

2556

 • รายงาน โครงการศึกษาวิจัยการตลาดเพื่อขยายการส่งออกผลไม้สดฉายรังสี จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาปี 2556

 • รายงาน โครงการศึกษาวิจัยการตลาดเกี่ยวกับราคาและฤดูกาลจัดจาหน่ายสินค้าผลไม้สดเมืองร้อน 9 ชนิด (ลาไย มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ มะม่วง สับปะรด แก้วมังกร ฝรั่ง และส้มโอ) ของประเทศคู่แข่งขัน รวมทั้งที่เพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ

 • โครงการติดตามทิศทางของนโยบายกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าประมง ปี 2556

2558​

 • โครงการพัฒนายกระดับสินค้ามะพร้าวน้ำหอมของไทยสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ปี 2558

 • รายงาน โครงการศึกษาเงื่อนไขการนำเข้า ระเบียบ มาตรฐานสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในสหรัฐอเมริกา

2561

 • โครงการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการทำการค้า ระหว่างประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กับประเทศไทย

2562

2563

หากต้องการรายงานสามารถติดต่อได้ที่

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543