รายงาน (Report)

2549

 • Report - Opportunities and Requirements to Export Thai Food and Agricultural Products to the U.S.

 • โครงการศึกษากฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารรายพิกัดสินค้าของสหรัฐอเมริกา

 • รายงาน กฎระเบียบ มาตรการ และมาตรฐานความปลอดภัย และแนวทางในส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์สู่สหรัฐอเมริกา

2550

 • รายงาน กฎระเบียบ และมาตรฐานการส่งออกผลไม้สดไทยด้วยวิธีการฉายรังสีสู่ สหรัฐอเมริกา และแนวทางการส่งเสริมการส่งออกผลไม้สดไทยสู่สหรัฐอเมริกา

 • รายงาน การศึกษากฎระเบียบ มาตรฐาน และระบบตรวจสอบ และรับรองสินค้าอาหารฮาลาลในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

2552

 • Report - Thai Fruit Marketing Survey Data and Analysis

 • รายงานการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ในทวีปอเมริกาเหนือ(สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

2553

 • รายงาน การศึกษาการตลาดกล้วยไม้และผลิตภัณฑ์ในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา)

2556

 • รายงาน โครงการศึกษาวิจัยการตลาดเพื่อขยายการส่งออกผลไม้สดฉายรังสี จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาปี 2556

 • รายงาน โครงการศึกษาวิจัยการตลาดเกี่ยวกับราคาและฤดูกาลจัดจาหน่ายสินค้าผลไม้สดเมืองร้อน 9 ชนิด (ลาไย มังคุด ลิ้นจี่ เงาะ มะม่วง สับปะรด แก้วมังกร ฝรั่ง และส้มโอ) ของประเทศคู่แข่งขัน รวมทั้งที่เพาะปลูกในประเทศสหรัฐฯ

 • โครงการติดตามทิศทางของนโยบายกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าประมง ปี 2556

2558​

 • โครงการพัฒนายกระดับสินค้ามะพร้าวน้ำหอมของไทยสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา ปี 2558

 • รายงาน โครงการศึกษาเงื่อนไขการนำเข้า ระเบียบ มาตรฐานสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรในสหรัฐอเมริกา

2561

 • โครงการศึกษาตลาดสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการทำการค้า ระหว่างประเทศในกลุ่มลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กับประเทศไทย

2562

2563

หากต้องการรายงานสามารถติดต่อได้ที่