ยุทธศาสตร์

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี กับ

"ยุทธศาสตร์การเกษตรต่างประเทศ พ.ศ. 2560 - 2564"

ยุทธศาสตร์ 5: การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 6: การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 1: การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ 3: การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ยุทธศาสตร์ 1: ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ กษ. 20 ปี

ยุทธศาสตร์ชาติการเกษตรต่างประเทศฯ

ยุทธศาสตร์ 2: การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ 3: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ยุทธศาสตร์ 4: การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ 4: การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ 5: การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 1: เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย

ยุทธศาสตร์ 2: เสริมสร้างความร่วมมือแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาศักยภาพความพร้อมของหน่วยงานด้านการเกษตรต่างประเทศของ กษ.

ยุทธศาสตร์ กษ. 20 ปี

ยุทธศาสตร์ เกษตร ตปท.

กลยุทธ์ใต้ยุทธศาสตร์ การเกษตร ตปท.

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ 1

1.1 เพิ่มศักยภาพของกระบวนการจัดการปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในต่างประเทศอย่างยั่งยืน

1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร

1.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับมิติงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ 2

ยุทธศาสตร์ 1

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 2

1.2 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรและอาหาร

2.1 กำหนดท่าทีที่ชัดเจนในการดำเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 3

ยุทธศาสตร์ 1

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 2

1.3 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ รองรับมิติงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

2.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร จากการดำเนินงานร่วมกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 4

ยุทธศาสตร์ 2

2.2 ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร จากการดำเนินงานร่วมกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ 5

ยุทธศาสตร์ 3

3.1 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการเกษตรต่างประเทศ

3.2 พัฒนาบุคลกรเพื่อรองรับบริบทงานที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตร์ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า