งานวันดินโลก

S__4800518
S__4800517
S__4800524
S__4800529
S__4800523
S__4800525
S__4800528
S__4800526
S__4800527
S__4800521
S__4800522
S__4800530

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)/รองผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานฯ เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ รัฐนิวยอร์ก ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนม์ชีพในงานด้านการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ และสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันดินโลก”

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ดร.วีรชัย พลาศรัย ออท. ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นว่าการอนุรักษ์และบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีความเชื่อมโยงและสามารถช่วยบรรลุ SDGs เป้าหมายอื่นๆ ได้อีกหลายเป้าหมาย อาทิ การต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย การส่งเสริมระบบการผลิตอาหารและการทำเกษตรที่ยั่งยืน และการลดอันตรายจากมลพิษและการปนเปื้อนในดิน ขณะที่ นายสถิระ อุดมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและจำแนกดิน ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านดินกับนักวิชาการด้านดินจากประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543