งานวันดินโลก

S__4800518
S__4800517
S__4800524
S__4800529
S__4800523
S__4800525
S__4800528
S__4800526
S__4800527
S__4800521
S__4800522
S__4800530

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)/รองผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในฐานะผู้แทนของสำนักงานฯ เข้าร่วมงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ รัฐนิวยอร์ก ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนม์ชีพในงานด้านการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศ และสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 68 ได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันดินโลก”

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ดร.วีรชัย พลาศรัย ออท. ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นว่าการอนุรักษ์และบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีความเชื่อมโยงและสามารถช่วยบรรลุ SDGs เป้าหมายอื่นๆ ได้อีกหลายเป้าหมาย อาทิ การต่อต้านการเปลี่ยนสภาพเป็นทะเลทราย การส่งเสริมระบบการผลิตอาหารและการทำเกษตรที่ยั่งยืน และการลดอันตรายจากมลพิษและการปนเปื้อนในดิน ขณะที่ นายสถิระ อุดมศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและจำแนกดิน ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1978 และแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงวิชาการด้านดินกับนักวิชาการด้านดินจากประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ได้รับความสนใจจากผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก