ผู้บริหารกระทรวงฯ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
MR. CHALERMCHAI SREEON
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
CAPT. THAMANAT PROMPOW
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
MISS MANANYA THAISET
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายประภัตร โพธสุธน
MR. PRAPAT POTASUTHON
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

Email: anan@moac.go.th

นางอุมาพร พิมลบุตร

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: pimolbutrm@yahoo.com

นายพิศาล พงศาพิชณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: ppongsapitch@gmail.com

นายวราวุธ ชูธรรมธัช

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: cwarawut@gmail.com

นายสำราญ สาราบรรณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: sum351@hotmail.com

นายพีรพันธ์ คอทอง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: peeraphan@opsmoac.go.th

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543