ผู้บริหารกระทรวงฯ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
MR. CHALERMCHAI SREEON
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
CAPT. THAMANAT PROMPOW
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
MISS MANANYA THAISET
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายประภัตร โพธสุธน
MR. PRAPAT POTASUTHON
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

Email: anan@moac.go.th

นางอุมาพร พิมลบุตร

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: pimolbutrm@yahoo.com

นายพิศาล พงศาพิชณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: ppongsapitch@gmail.com

นายวราวุธ ชูธรรมธัช

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: cwarawut@gmail.com

นายสำราญ สาราบรรณ์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: sum351@hotmail.com

นายพีรพันธ์ คอทอง

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: peeraphan@opsmoac.go.th

  • Facebook
  • YouTube

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549 

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC