ผู้บริหารกระทรวงฯ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
MR. CHALERMCHAI SREEON
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
CAPT. THAMANAT PROMPOW
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
MISS MANANYA THAISET
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

นายประภัตร โพธสุธน
MR. PRAPAT POTASUTHON
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
DEPUTY MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

ดร.ทองเปลว กองจันทร์

DR. THONGPLEW KONGJUN

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

PERMANENT SECRETARY OF THE MINISTER OF AGRICULTURE AND COOPERATIVES

Email: Tkongjun@hotmail.com

นายสำราญ สาราบรรณ์

MR. SUMRAN SARABUN

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: sum351@hotmail.com

นายประยูร อินสกุล

MR. PRAYOON INSKUL

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: prayoon@moac.go.th

นางสาวนฤมล สงวนวงศ์

MISS NARUMOL SANGUANVONG

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: narumol@opsmoac.go.th

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

MR. RAPIBHAT CHANDARASRIVONGS

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: rapibhat@moac.go.th

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ

MR. AMPHAN WELUTANTI

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email:amphan@moac.go.th

นายวิชัย ไตรสุรัตน์

MR. WICHAI TRISURAT

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Email: wichai@moac.go.th

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC