ทำเนียบผู้บริหาร อดีต – ปัจจุบัน
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

นายอภิชัย การุณยวนิช

เริ่มวาระ: มกราคม 2528

สิ้นสุดวาระ: -

นายปราการ วีระกุล

เริ่มวาระ: 19 มกราคม 2537

สิ้นสุดวาระ: ตุลาคม 2548

นางกฤษณา สุขุมพานิช

เริ่มวาระ: 14 เมษายน 2562

นายธนิต ยิ่งวรรณศิริ

เริ่มวาระ: -

สิ้นสุดวาระ: มกราคม 2537

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

เริ่มวาระ: ตุลาคม 2548

สิ้นสุดวาระ: เมษายน 2555

นายอดิศร พร้อมเทพ

เริ่มวาระ: 1 เมษายน 2555

สิ้นสุดวาระ: มีนาคม 2559

นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์

เริ่มวาระ: มิถุนายน 2559

สิ้นสุดวาระ: 31 มกราคม 2562

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC