ทำเนียบผู้บริหาร อดีต – ปัจจุบัน
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

นายอภิชัย การุณยวนิช

เริ่มวาระ: มกราคม 2528

สิ้นสุดวาระ: -

นายปราการ วีระกุล

เริ่มวาระ: 19 มกราคม 2537

สิ้นสุดวาระ: ตุลาคม 2548

นางกฤษณา สุขุมพานิช

เริ่มวาระ: 14 เมษายน 2562

นายธนิต ยิ่งวรรณศิริ

เริ่มวาระ: -

สิ้นสุดวาระ: มกราคม 2537

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

เริ่มวาระ: ตุลาคม 2548

สิ้นสุดวาระ: เมษายน 2555

นายอดิศร พร้อมเทพ

เริ่มวาระ: 1 เมษายน 2555

สิ้นสุดวาระ: มีนาคม 2559

นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์

เริ่มวาระ: มิถุนายน 2559

สิ้นสุดวาระ: 31 มกราคม 2562

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543