Total Visit:

Since 11 July 2019

งาน Amazing Thailand ครั้งที่ 3

S__34332713
Amazing Thailand_190708_0046
Amazing Thailand_190708_0036
Amazing Thailand_190708_0039
Amazing Thailand_190708_0053
Amazing Thailand_190708_0073
Amazing Thailand_190708_0083
Amazing Thailand_190708_0077
Amazing Thailand_190708_0079
Amazing Thailand_190708_0075
Amazing Thailand_190708_0074
Amazing Thailand_190708_0071
Amazing Thailand_190708_0068
Amazing Thailand_190708_0034
Amazing Thailand_190708_0032
Amazing Thailand_190708_0031
Amazing Thailand_190708_0029
Amazing Thailand_190708_0028
Amazing Thailand_190708_0024
Amazing Thailand_190708_0020
Amazing Thailand_190708_0019
Amazing Thailand_190708_0018
Amazing Thailand_190708_0017
Amazing Thailand_190708_0016
Amazing Thailand_190708_0015
Amazing Thailand_190708_0005
Amazing Thailand_190708_0001
Amazing Thailand_190708_0006
Amazing Thailand_190708_0012

นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ร่วมออกคูหาในงานเทศกาล “มหัศจรรย์ของประเทศไทย” หรือ “Amazing Thailand” ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 น. – 18.00 น. ณ อาคาร The Horticulture Building, Lansdowne Park กรุงออตตาวา รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา

โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) นำมะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ และเห็ดแครงปรุงรส (freeze dried split gill mushroom) ที่ได้คัดสรรมาอย่างดีจาก อตก. มาให้ชาวแคนาดาได้ลิ้มลองรสชาติ ซึ่งได้รับผลการตอบรับ และชื่นชอบผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ทั้งจากชาวไทยและชาวแคนาดาที่มาร่วมงาน

สำหรับงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานตลอดวันมากกว่า 5,000 คน โดยคูหาของสำนักงานฯ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ต่อคิวเพื่อชิมมะพร้าวน้ำหอม มะม่วงน้ำดอกไม้ และเห็ดแครงปรุงรส จาก อตก. เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การจัดงานดังกล่าวเพื่อ 
1) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีให้กับสินค้าเกษตรไทยในตลาดแคนาดา 
2) ศึกษาแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารไทยของผู้บริโภคในแคนาดา
3) ขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยใหม่สำหรับตลาดแคนาดา
4) สนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทย

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org