ข่าวการเกษตร

Total Visit:

Since 17 Oct 2018

มีนาคม 2564

 

กุมภาพันธ์ 2564

 

มกราคม 2564

 

ธันวาคม 2563​​​​​​​​​

พฤศจิกายน 2563​​​​​​​​

 

ตุลาคม 2563

 

กันยายน 2563

 

สิงหาคม 2563

กรกฎาคม 2563

 

มิถุนายน 2563

 

พฤษภาคม 2563

เมษายน 2563

 

มีนาคม 2563

 

กุมภาพันธ์ 2563

 

มกราคม 2563

พฤศจิกายน 2562

ตุลาคม 2562

กันยายน 2562

สิงหาคม 2562

 

กรกฎาคม 2562

 

มิถุนายน 2562

 

พฤษภาคม 2562

 

เมษายน 2562

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562

มกราคม 2562

ธันวาคม 2561

พฤศจิกายน 2561

ตุลาคม 2561

กันยายน 2561

สิงหาคม 2561

กรกฎาคม 2561

มิถุนายน 2561

พฤษภาคม 2561

เมษายน 2561

​มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

มกราคม 2561

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards 

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: (66) 0-2561-2277 ext.1307, (66) 089-988-4904

อีเมล์: us.acfs@gmail.com

 
 

Contact Us

 

                Office of Agricultural Affairs (OAA)

                at the Royal Thai Embassy, Washington D.C.

 

                 Address :

                 1024 Wisconsin Ave. NW  Suite 203

                 Washington D.C. 20007, USA 
                 Phone : (202) 338-1543, (202) 338-1545
                 Fax : (202) 338-1549

                 Email : moacdc@thaiembdc.org

 

  • Facebook
  • YouTube

Follow Us

OfficeofAgriculturalAffairsDC