Total Visit:

Since 17 March 2020

Eco City Farms

Ag Outlook 2020_200317_0043
Ag Outlook 2020_200317_0025
Ag Outlook 2020_200317_0049
IMG_5827
IMG_5821
IMG_5820
IMG_5818
IMG_5815
IMG_5809
IMG_5804
IMG_5785
IMG_5778
IMG_5782
IMG_5764
IMG_5739
IMG_5733
IMG_5730
IMG_5728
IMG_5726
IMG_5718
IMG_5833
IMG_5710
IMG_5714
IMG_5712

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางกฤษณา สุขุมพานิช และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ร่วมทัศนศึกษาดูงานจัดโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (US Department of Agriculture: USDA) ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรสหรัฐฯ ดังนี้

1. เยี่ยมชมแปลงเกษตรชุมชน (Eco City Farms) ณ เมือง Riverdale รัฐแมรี่แลนด์ บริหารงานในรูปแบบองค์กรไม่แสวงหากำไร (non – profit organization) มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ความรู้ สอนวิธีการปลูกผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เด็กและผู้ใหญ่ในชุมชน และจำหน่ายผักสดที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาว์แก่ครอบครัวที่สนใจที่อยู่ในชุมชน Prince George’s County ตามระบบ Community Supported Agriculture (CSA) ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านการเป็นสมาชิกรับผลผลิตที่เก็บเกี่ยวจากฟาร์มในชุมชนนั้น ๆ ทั้งนี้ ECO City Farm ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐฯ รัฐบาลท้องถิ่น และภาคเอกชน ประกอบกับรายได้จากการขายผักให้แก่สมาชิกและ/หรือตลาดเพื่อเกษตรกร (farmer markets) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการขององค์กร (http://www.ecoffshoots.org/about-us/)

2. เยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงาน Agricultural Research Services (ARS) ณ เมือง Beltsville รัฐแมรี่แลนด์ รับฟังการบรรยายการก่อตั้งและภารกิจของหน่วยงาน ARS ที่มีหน้าที่หลักในการทำวิจัย ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการพัฒนาการทำเกษตรกรรม การศึกษาวิธีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร การใช้เทคโนโลยีคำนวณความเหมาะสมของการปลูกพืชผลแต่ละชนิดในแต่ละท้องที่ การใช้เครื่องมือในการทำนายความชื้นของดิน ปริมาณน้ำ การใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนา/ปรับปรุงพันธุกรรมผัก/ผลไม้ให้มีรสชาติที่อร่อยและคงความสดได้นานยิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ ARS ได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของนักวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น นักวิจัยผึ้ง สตรอเบอร์รี่ มันฝรั่ง พริกหยวก นักวิทยาศาสตร์ของ ARS เห็นว่าการศึกษาพันธุกรรมเชิงลึกจะทำให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดการกลายพันธุ์เชิงลบ (bad mutation) ในพืช ซึ่งจะทำให้สามารถกำจัดยีนนั้นได้ เพื่อให้ได้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่แข็งแรงเหมาะแก่การนำไปพัฒนาเป็นสินค้าอาหารที่มีคุณภาพต่อไป

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org