เปรียบเทียบสินค้าเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรฯ

ของไทยและสหรัฐฯ เน้นย้ำ

พืช 13 ชนิด ได้แก่

ข้าว

มันสำปะหลัง

ยางพารา

ปาล์มน้ำมัน

อ้อย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สับปะรด

ลำไย

เงาะ

ทุเรียน

มังคุด

มะพร้าว

กาแฟ

ไทย

ปศุสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่

โคเนื้อ

โคนม

สุกร

ไก่เนื้อ

ไก่ไข่

ประมง 2 ชนิด ได้แก่

กุ้งทะเล

สัตว์น้ำจืด

ปศุสัตว์ 9 ชนิด ได้แก่

โคเนื้อ
หมู
แกะ
แพะ
สัตว์ปีก
นมและผลิตภัณฑ์จากนม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผึ้งและน้ำผึ้ง
ตัวมิงค์

สหรัฐอเมริกา

พืช 13 ชนิด ได้แก่

ธัญพืช
หญ้าแห้ง
น้ำมันเมล็ดพืช
ฝ้าย
ยาสูบ
มันฝรั่ง
น้ำตาล
ไร่พืชอื่น ๆ
ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
ผลไม้ที่ไม่มีรสเปรี้ยว
ถั่ว
ผัก
การปลูกดอกไม้