Total Visit:

Since 1 April 2019

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (The Prince Royal's College)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย (The Prince Royal's College) จากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมดูงานสถานทูตและรับฟังบทบาทหน้าที่งานในต่างประเทศจากนายภิเษก ภาณุภัทร ตำแหน่งที่ปรึกษา

พร้อมนี้สำนักงานฯ ได้นำเสนอภาพรวมการทำงานด้านการเกษตรในต่างประเทศให้กับคณะที่มา

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543