Total Visit:

Since 25 June 2019

งานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประจำปี 2562

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) และเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี เข้าร่วมจัดงานประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยภายในงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทย ประจำปี 2562 ณ วัดญาณรังษี เมืองสเตอร์ลิง รัฐเวอร์จิเนีย

โดยในปีนี้ สำนักงานฯ ได้นำผลผลิตด้านการเกษตรจากประเทศไทย (มังคุด) และสินค้าเกษตรแปรรูป (ลำไยกระป๋อง) มาร่วม เพื่อประชาสัมพันธ์และสนับสนุนผลผลิตของภาคเกษตรไทย ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติของผลไม้ไทยที่มีรสชาติเฉพาะที่มีความหอมหวานและไม่เหมือนชาติใด

ทั้งนี้ งานเทศกาลดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำมาทุกปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอาหารและผลไม้ไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนผลผลิตด้านการเกษตรของคนไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสำนักงานฯ ได้นำผลไม้จากประเทศไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก Wat Yarnnarangsee Sterling Virginia

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org

Address

Office of Agricultural Affairs, Royal Thai Embassy, Washington DC

1024 Wisconsin Ave NW, Suite 203 Washington, DC 20007, USA

Contact

Follow

T. (202) 338-1543