Total Visit:

Since 22 Mar 2019

Thailand’s Sustainability of Fisheries Industry

S__29900813
S__29900812
S__29900816
S__29900820
S__29900819
S__29900818
S__29900817

นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร)/รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พร้อมด้วยอธิบดีกรมประมง (ดร.อดิศร พร้อมเทพ) และผู้แทนจากกรมประมง ผู้แทนจากศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย ผู้แทนทีมประเทศไทย และผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand’s Sustainability of Fisheries Industry” ณ Boston Convention and Exhibition Center นครบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562

ภายในงานได้มีการแสดงวิดีทัศน์การดำเนินงานเกี่ยวกับการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated - IUU) และมีวิทยากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ กรมประมง สมาคมแช่เยือกแข็ง บริษัท Thai Union องค์กร Global Aquaculture Alliance องค์กร Seafood Task Force และองค์กร national fisheries institute เข้าร่วมอธิบายการดำเนินการทำการประมงอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามปัญหาที่ตนสนใจ 

ข้อมูลน่าสนใจ

___________________
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org