Working lunch กับทูตอาเซียน

S__17784836
S__17784838
S__17784835
S__17784837

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) / ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  ร่วม Working lunch กับทูตอาเซียนและ Mr. Benjamin Tsui ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture – USDA) เพื่อเลี้ยงอำลาทูตเกษตรอินโดนีเซีย Ms. Rindayuni Triavini  และผู้ช่วยทูตเกษตรมาเลเซีย Ms. Mazshida Ruslal ในวาระการครบรอบประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีบรรกาศเป็นไปด้วยความเป็นมิตรฉันท์อาเซียน ที่ร้านอาหาร Satay Club Asian Restaurant & Sushi กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

-------------------------------
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
Office of Agricultural Affairs, Washington D.C.
Thai Agricultural Affairs - Washington DC
www.opsmoacdc.org